DRS

Disaster Recall System

لحظه ها در نجات جان مصدوم بسیار مهم است برای سریعتر عمل کردن باید از دانش فناوری اطلاعات استفاده کرد

طراحی نرم افزار از ذهن تا واقعیت

شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق لینک زیر ارسال نمایید